Wypożyczalnia

CENNIK1h na zajęciach Black Wolves z dowozem rolek przez instruktora1 dzień2 dnikażdy kolejny dzień
rolki20 zł30 zł50 zł+20 zł
kask5 zł10 zł17 zł+ 5 zł
ochraniacze (kolana, łokcie i nadgarstki)5 zł10 zł17 zł+ 5 zł
komplet sprzętu (rolki, kask i ochraniacze)25 zł40 zł80 zł+20 zł
W celu wypożyczenia rolek należy wypełnić poniższy formularz i podpisać oświadczenie: pobierz

powyżej 7 dni ceny ustalane są indywidualnie. Wypożyczamy też sprzęt na półkolonie, obozy i inne eventy rolkowe jak np. urodziny na rolkach

UWAGA!

Rolki w rozmiarach 28-46 można wypożyczyć podczas każdych zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez naszych instruktorów. Aby wypożyczyć rolki, należy minimum 24h wcześniej (w przypadku chęci wypożyczenia sprzętu na sobotę lub niedzielę prosimy o kontakt do piątku do 16.00 przed zajęciami w naszej szkole wysłać SMS  pod numer tel: 514 565610 podając:

– preferowany rozmiar rolek (podany w cm)
– datę i miejsce zajęć, na których chcieliby Państwo wypożyczyć rolki
– ewentualnie rozmiar ochraniaczy i kasku (prosimy podać obwód głowy w cm)

wysłanie SMS nie daje gwarancji dostępności sprzętu – dostaniecie Państwo potwierdzenie SMS o dostępności

Płatność za sprzęt:
gotówką u instruktora na zajęciach lub przedpłata przelewem na konto: 

Santander Bank  08 1090 2590 0000 0001 3746 6701
potwierdzenie przelewu prosimy pokazać instruktorowi

Regulamin wypożyczalni rolek Black Wolves
Sprzęt rolkarski będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
1. Na czas wynajęcia sprzętu sporządzana jest pisemna umowa wypożyczenia pomiędzy
Wypożyczającym tj. Black Wolves a Pożyczającym. Pożyczającym jest podmiot, który zawarł z Wypożyczającym umowę wypożyczenia. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt rolkarski oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Pożyczającego w tym zakresie.
2. Pożyczający ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera z Black Wolves umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
3. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów tj.: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden komplet rolkarski (za komplet rolkarski uznaje się : rolki, kask i komplet ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki). Osoba nie posiadająca ww. dokumentów może dokonać wypożyczenia sprzętu poprzez złożenie stosownego zabezpieczenia finansowego odpowiadającego wartości sprzętu (tzw. depozyt), którego wysokość wynosi 100 PLN . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do powyższych kwestii wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.
4. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz używania go w bezpieczny sposób zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Pożyczający decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że jeżdżenie na rolkach
związane jest z ryzykiem sportowym mogącym polegać na doznaniu urazów ciała. Pożyczający mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzje o wypożyczeniu sprzętu.
6. Pożyczający nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub
użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność Pożyczającego.
7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu powstałe wobec
osób trzecich, jak i za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywają się w miejscu uzgodnionym pomiędzy
Pożyczającym a Wypożyczalnią. Pożyczający odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania. Podpisując dokument wypożyczenia Pożyczający potwierdza, że otrzymał sprzęt wolny od wad, zgodnie ze specyfikacją, kompletny i w dobrym stanie technicznym.
9. Pożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponad normalne zużycie sprzętu, w szczególności zatarcie łożysk oraz uszkodzenie lub zdekompletowanie sprzętu. Ponadto Pożyczający ponosi odpowiedzialność za utratę wypożyczonego sprzętu, w tym jego kradzież. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Ustaloną przez wypożyczalnię kwotę Pożyczający zobowiązuje się uregulować (najpóźniej) wraz ze zwrotem sprzętu lub po powiadomieniu o jego zaginięciu.
10. Okresem rozliczeniowym wypożyczalni jest jedna godzina. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym cennikiem. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy wypożyczeniu.
11. Black Wolves nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 20002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy iż :
a. Administratorem danych osobowych Pożyczającego jest Fundacja Łydynia z siedzibą w Ciechanowie.
b. Dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą w celu realizacji umowy
wypożyczenia sprzętu sportowego,
c. Pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Pożyczającemu
przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
Pożyczającego, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych
osobowych Pożyczający ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
13. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego
w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz.252 z późn. zm.).
14. Wszelkie uwagi dotyczące pracy wypożyczalni należy kierować na adres e-mail :fundacjalydynia@gmail.com