Regulamin

REGULAMIN
SZKOŁY JAZDY NA ROLKACH BLACK WOLVES
§ 1
DEFINICJE
1. Cennik – aktualne ceny za zajęcia, w tym Karnety w BLACK WOLVES dostępne w Serwisie.
2. Fundacja – fundacja „Fundacja Łydynia” z siedzibą w Ciechanów 06-400 przy ul. Osiedle Ułanów 2/14, Polska; NIP 5662021156,REGON: 381227808, KRS: 0000747496.
3. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
4. Grupa – wyodrębnione według wieku i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w Black Wolves.
6. Karnet – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału w zajęciach grupowych z oferty Zajęć regularnych z wyłączeniem w szczególności: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych i warsztatów, w zakresie zależnym od rodzaju zakupionego Karnetu.
7. Klient – osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych która zawarła z Fundacją Umowę o Świadczenie usług sportowych i uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Klient może zawrzeć umowę z Fundacją (a) we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik albo (b) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika jako jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzice, dziadkowie) lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika.
8. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu e-maila i hasła), miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, nabywa za jego pośrednictwem usługi oraz zarządza zapisami na zajęcia w ramach Umowy Szkoleniowej.
9. Pakiet – pakiet obejmujący możliwość wykorzystania określonej liczby lekcji indywidualnych w Black Wolves o ograniczonym terminie realizacji za stosowną opłatą zgodną z Cennikiem lub ustaleniami indywidualnymi.
10.Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
11.Black Wolves– szkoła nauki jazdy na rolkach, prowadzona przez Fundację.
12.Saldo konta użytkownika – aktualny stan należności Klienta względem Fundacji
13.Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne następujące po sobie semestry stanowią rok.
14.Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych w domenie
www.blackwolves.pl.
15.Uczestnik – osoba, która na podstawie Umowy Szkoleniowej może korzystać z zajęć w
Black Wolves.
16.Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy
Użytkownikiem, a Fundacją o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
17.Umowa Szkoleniowa – umowa o świadczenie usług szkoleniowych w postaci nauki jazdy na rolkach realizowana w Black Wolves obejmująca w szczególności sprzedaż Karnetów
oraz Pakietów.
18.Umowa – łącznie Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, Umowa o Świadczenie Usług Sportowych.
19.Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
20.Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

21.Zajęcia regularne – ogólnodostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w Black Wolves z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów.
§ 2
FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu
zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. W przypadku dokonywania zakupu usług za pośrednictwem Serwisu akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa lub w inny sposób dostępny w Serwisie w procesie zawierania Umów. W przypadku wyłącznego tylko przeglądania zawartości Serwisu, akceptacja Regulaminu wynika z samego faktu przebywania na stronie Serwisu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast opuścić Serwis, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika stanowi wyrażenie zgody na wszystkie jego postanowienia i zobowiązanie Użytkownika do ich przestrzegania.
2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. Umowa o świadczenie Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. W Serwisie świadczone są usługi umożliwiające w szczególności dokonanie Rejestracji oraz zawarcie Umowy.
4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym do dokonywania zapisów na Zajęcia regularne, Użytkownik powinien posiadać:
a. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system
operacyjny,
b. połączenie internetowe,
c. prawidłowo zainstalowaną najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych: Internet
Explorer, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
d. konto poczty elektronicznej.
5. Fundacja umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
a. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
b. zapoznanie się z Regulaminem;
c. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
d. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Fundacji;
e. rejestrację na Zajęcia regularne;
f. zakup Karnetów, Pakietów oraz opłacenia pojedynczych wejść na Zajęcia regularne;
g. przesłanie wiadomości/zapytania do Fundacji;
h. wgląd do salda konta, odnotowanych obecności na zajęciach, dokonanych opłat lub ich
braku.
§ 3
ZAJĘCIA W GRUPACH, ZAPISY NA ZAJĘCIA
1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
2. minimalna liczba osób w grupie wynosi 10 osoby, a maksymalna 20 osób.
3. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
4. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone poprzez Serwis.
5. W celu dokonania zapisu na zajęcia Użytkownik musi założyć w Systemie Konto podając
następujące dane:
a. adres e-mail,
b. imię i nazwisko,
c. numer telefonu,
d. hasło.

6. Po założeniu Konta Użytkownik może zarządzać swoim planem zajęć – poprzez zapisywanie się na wskazane w kalendarzu dostępnym w Systemie zajęcia – w ramach zawartej Umowy Szkoleniowej (konkretnego Karnetu lub Pakietu). Zapisy są możliwe jedynie na wolne i dostępne terminy zgodnie z kalendarzem. Uczestnik dokonując zapisu jest świadomy, że zajmuje termin zajęć dla innego Uczestnika.
a) Deklarowane uczestnictwo w zajęciach może zostać odwołane najpóźniej na 12 h przed
rozpoczęciem zajęć, poprzez zgłoszenie w Serwisie na koncie użytkownika tego faktu
poprzez:
przycisk “nieobecność” – jednorazowa nieobecność na zajęciach w danym dniu lub przycisk
“rezygnacja” – rezygnacja na stałe ze najbliższych oraz wszystkich kolejnych zajęć danej grupy.
b) W przypadku nieodwołania zajęć we wskazanym powyżej czasie, uznaje się zajęcia za odbyte, a więc nie podlega zwrotowi pojedyncza opłata dokonana za zajęcia, w przypadku karnetów zajęcia zostają odnotowane jako zrealizowane.
7. Na zajęcia można się zapisać tylko i wyłącznie w przypadku posiadania nie ujemnego salda i braku nie opłaconych zajęć.
8. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Uczestnik może według swojego wyboru:
a. zapisać się do innej Grupy,
b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie w trybie § 10 ust. 8
9. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, Black Wolves zastrzega prawo do:
a. rozwiązania Grupy lub
b. zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy.
W tym wypadku postanowienia §3 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
10.Uczestnik może zmienić Grupę lub zapisać się do kolejnej Grupy na następujących warunkach i w następującej formie:
a. W dowolnym momencie, jeśli w Grupie, do której chce dołączyć są dostępne wolne miejsca. Zmiany Grupy dokonuje poprzez wypisanie się w Serwisie z aktualnej Grupy i zapisanie do nowej Grupy.
b. W dowolnym momencie, jeśli chce zwiększyć częstotliwość swoich zajęć, może dopisać się poprzez Serwis do kolejnej Grupy, jeśli tylko są w niej wolne miejsca.
11.Black Wolves zastrzega prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich Uczestników w zajęciach. W przypadku braku zgody, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach, a Fundacja nie ma obowiązku zwrotu wpłaconych tytułem opłaty za zajęcia kwot.
§ 4
ORGANIZACJA ZAJĘĆ GRUPOWYCH
1. Zajęcia grupowe odbywają się we właściwej placówce Black Wolves.Treningi prowadzone Od kwietnia do września włącznie odbywają się na świeżym powietrzu. Zajęcia trwają godzinę zegarową i obejmują rozgrzewkę na rolkach oraz ćwiczenia właściwe dla poziomu Grupy.
2. Zajęcia grupowe na świeżym powietrzu odbywają się przy zapisaniu minimum 10 osób. Zajęcia grupowe na sali odbywają się przy zapisaniu się minimum 10 osób. W przypadku nie zebrania się Grupy Instruktor poinformuje o tym poprzez SMS/mail na numer/adres e-mail podany przy zapisie.
3. W przypadku zdarzeń losowych (obostrzeniach epidemiologicznych/ niezależnych od nas
wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne w najmowanych placówkach/
niekorzystnych warunkach pogodowych przy zajęciach na zewnątrz), Fundacja zastrzega sobie
prawo do incydentalnej:a. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
b. zmiany terminu zajęć w Grupie,
c. zmiany Instruktora,
d. odwołania zajęć.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lub 3 Uczestnik, któremu taka zmiana (lub rozwiązanie Grupy) uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach może:
a. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej Grupie w terminie 15 dni od dnia
nieobecności.
5. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, Fundacja może zapewnić odpowiednie zastępstwo mając na uwadze poziom zaawansowania danej Grupy.
6. Fundacja zastrzega prawo zmiany terminu, miejsca, Instruktora, częstotliwości zajęć w nowym Semestrze. Klient, który nie wyraził zgody na wprowadzone zmiany może skorzystać z uprawnienia określonego w § 4 ust. 4 Regulaminu powyżej, chyba że zmiana ma charakter incydentalny.
7. Zajęcia w Grupach odbywają się w systemie semestralnym i nie są prowadzone w trakcie przerw od zajęć szkolnych, tj. świąt, ferii zimowych oraz wakacji, odbywających się zgodnie z właściwym kalendarzem roku szkolnego.
8. W trakcie przerw od zajęć szkolnych wskazanych w ust. 7 powyżej Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez Black Wolves warsztatach oraz kursach wakacyjnych, półkoloniach, itd. za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i Cenniku.
§ 5
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH
1. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Grupy dostępnym w Serwisie.
2. zajęcia trwają godzinę zegarową
3. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani i opłacili udział w tych zajęciach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. Zajęcia w Grupie mogą zostać opłacone zarówno za pomocą uiszczenia ceny za pojedyncze wejście jak również za pomocą Karnetu.
5. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnik w ramach przysługującej mu liczby zajęć może brać udział w zajęciach innej Grupy na zasadach określonych w Regulaminie, pod warunkiem uprzedniego zapisu.
7. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. Black Wolves może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych Black Wolves informuje Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Na zajęcia należy stawić się 10-15 minut wcześniej, aby przebrać się i załatwić wszystkie
formalności związane z zajęciami. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, a czas wynikający ze spóźnienia Uczestnika nie zostanie doliczony do zajęć.
9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy (zgłoszonej minimum 12h wcześniej w systemie zapisów), do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia w terminie 15 dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej Grupie z oferty Zajęć regularnych. W takim przypadku, żeby odrobić zajęcia trzeba zapisać się jednorazowo na inne zajęcia z kalendarza zajęć na stronie.
10. W przypadku osób zapisanych do danej grupy, druga nieobecność z rzędu na zajęciach będzie skutkowała wykreśleniem uczestnika z tej grupy.
11.Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. przygotowania sprzętu do zajęć poprzez:
● oklejenie boków szyny
● zakładania butcoverów lub getrów na zapięcia/klamry w rolkach
● odkręcenie hamulców z rolek rekreacyjnych i usunięcie ich wystających
części
● posiadanie miękkich kółek (do twardości 84A) w przypadku rolek,
b. uczestniczenia w zajęciach w rolkach (z odkręconym hamulcem) oraz kasku, a
w przypadku Uczestników niepełnoletnich także w komplecie ochraniaczy na kolana, łokcie i
nadgarstki. W przypadku Uczestników pełnoletnich również zalecane jest korzystanie z
kompletu ochraniaczy,
c. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
d. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
e. podporządkowania się poleceniom Instruktora.
12.W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a w szczególności obowiązków wskazanych w § 5 ust. 10 powyżej lub zachowywania się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach.
Wyłącznie z zajęć na tej podstawie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na Sali pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.
§ 6
LEKCJE INDYWIDUALNE
1. Lekcje indywidualne trwają godzinę zegarową (60 min) i mogą być realizowane w Pakiecie. Klient może nabyć Pakiet obejmujący możliwość wykorzystania 5 lekcji indywidualnych, który jest ważny przez 50 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć.
2. W przypadku wykupienia pojedynczej lekcji indywidualnej Uczestnik w terminie jednego dnia od dnia odbycia lekcji ma możliwość wykupienia Pakietu z zaliczeniem odbytej już lekcji jako zrealizowanej w ramach Pakietu i rozliczeniem tej lekcji po cenie właściwej dla wybranego Pakietu.
3. W lekcjach indywidualnych realizowanych w ramach Pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w dacie jego nabycia.
4. Wykupując lekcję indywidualną lub Pakiet Uczestnik wskazuje konkretnego Instruktora
5. Termin lekcji indywidualnych należy rezerwować telefonicznie. (telefon
do Instruktora jest dostępny w zakładce Instruktorzy w Serwisie).
6. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność
Instruktora.
7. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż w terminie 24h przed planowaną lekcją. Zgłoszenia nieobecności należy dokonywać telefonicznie u Instruktora. W
przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną, a Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty.

8. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, a w szczególności mokrego, śliskiego podłoża do jazdy po deszczu instruktor może odwołać zajęcia lub przełożyć je na inny termin kontaktując się z klientem telefonicznie lub SMS-owo. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie.
9. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie Black Wolves zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, Black Wolves zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie.
10. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach przez Klienta i Instruktora bez względu na obecność Uczestnika. Ewentualnie spóźnienie się Uczestnika na zajęcia wlicza się do czasu lekcji. Czas poświęcony na przebranie się lub ubranie rolek nie będzie doliczany do godzin lekcyjnych, dlatego też zalecamy przychodzenie 15 minut przed czasem.
11. Niewykorzystane zajęcia z Pakietu po upływie jego ważności przepadają i nie podlegają zwrotowi. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie jego ważności.
12. W przypadku realizacji zajęć na obiekcie zewnętrznym, na który obowiązuje opłata za wstęp na obiekt, Klient zobowiązany jest pokryć koszt opłaty za wstęp zarówno dla Instruktora jak i Uczestnika zajęć. Opłata ta jest opłatą dodatkową i nie jest wliczona w cenę Pakietu.
13. Black Wolves zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie w jednym miejscu kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie postanowienia § 5 niniejszego
Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.
15. Cena Pakietu lub lekcja indywidualna nie obejmuje ceny za wypożyczenie rolek lub wrotek. Korzystanie z wypożyczalni rolek wymaga wcześniejszego kontaktu z Instruktorem prowadzącym.
Regulamin wypożyczalni rolek dostępny jest na stronie: www.rollschool.pl/wypozyczalnia/. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym Cennikiem. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy wypożyczeniu.
§ 7
KARNETY
1. Karnety są wydawane imiennie bez możliwości używania ich przez inną osobę lub przepisania ich na inną osobę.
2. Fundacja oferuje następujące rodzaje Karnetów uprawniających zarówno do uczestniczenia w zajęciach na sali jak i na świeżym powietrzu:
a. Karnet na 4 wejść w dowolnej Grupie, ważny 30 dni od momentu zaksięgowania wpłaty
b. Karnet na 8 wejść w dowolnej Grupie, ważny 30 dni od momentu zaksięgowania wpłaty
c. Karnet OPEN – upoważniający wskazaną osobę do udziału w nielimitowanej liczbie zajęć
grupowych, wpisanych do kalendarza na stronie www.blackwolves.pl/zapisy ważny 30 dni lub 90 dni od momentu zakupu, liczonego od momentu zaksięgowania wpłaty
3. Podstawą zakupu Karnetu jest uiszczenie z góry (przed rozpoczęciem opłaty w wysokości zależnej od wybranego rodzaju Karnetu określonej szczegółowo w Cenniku.
4. Nieopłacone zajęcia, można opłacić jedynie kwotą za wejście jednorazowe. Nie ma mozliwości zaliczenia nieopłaconych zajęć do karnetu wykupionego w późniejszym terminie.
5. Po wyborze i opłaceniu danego rodzaju Karnetu w okresie jego obowiązywania Uczestnik nie ma możliwości zmiany Karnetu na inny.

6. W przypadku osób zapisanych do danej grupy, druga nieobecność z rzędu na zajęciach będzie skutkowała wykreśleniem uczestnika z tej grupy.
7. Karnet OPEN, który można wykupić na okres 30 lub 90 dni uprawnia do nielimitowanego udziału w zajęciach regularnych w dowolnie wybranej Grupie, która dysponuje wolnymi miejscami. Karnet OPEN nie daje gwarancji udziału w wybranych zajęciach, jesli nie jest się wcześniej na nie zapisanym
8. Po upływie terminu ważności Karnet OPEN jest bezzwrotny niezależnie od stopnia jego
wykorzystania.
9. W przypadku odwołania zajęć z powodu zdarzeń losowych opisanych § 4 ust. 3. karnet open nie ulega przedłużeniu na kolejny miesiąc.
10.Wszystkie terminy zajęć danej Grupy obejmuje kalendarz na stronie www.blackwolves.pl
publikowany z góry na cały rok szkolny we wrześniu danego roku szkolnego. Na okres wakacyjny terminy zajęć publikowane są w drugiej połowie czerwca,
11.W przypadku Karnetów nie są honorowane karty systemów korzystania z rozrywki, w tym m.in. FitProfit, oraz nie ma możliwości łączenia go z innymi zniżkami (Karta Dużej Rodziny).
12.W przypadku upływu okresu obowiązywania Karnetu i niewykorzystania w tym terminie zajęć Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy ani możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
13.Karnet nie obejmuje ceny za wypożyczenie rolek. Korzystanie z wypożyczalni rolek wymaga wcześniejszego kontaktu z Instruktorem prowadzącym. Regulamin wypożyczalni rolek dostępny jest na stronie: www.blackwolves.pl Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z przedstawionym Cennikiem. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest przy wypożyczeniu.
§ 9
BEZPIECZEŃSTWO
1. Black Wolves nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć rolkowych powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości
zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych Black Wolves rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
3. Przebywanie w salach do jazdy na rolkach jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą
Instruktora lub Black Wolves.
4. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówek Black Wolves zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Black Wolves lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń Instruktora i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia Fundacji.
5. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.

6. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
7. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć swoje rolki zgodnie z § 5 pkt 9, w przypadku
wyrządzenia szkód np, uszkodzenia/zniszczenia nawierzchni lub rzeczy znajdujących się na sali, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztu naprawy lub wymiany uszkodzonej/zniszczonej
rzeczy.
8. Na terenie zajęć Black Wolves obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
9. Fundacja rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren zajęć Black Wolves i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie na którym odbywają się zajęcia.
10. Uczestnik i/lub Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika Black Wolves.
§ 10
SYSTEM PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Black Wolves udostępnia następujące metody płatności:
a. Gotówa
b. Przelew tradycyjny
c. Przelew on-line
Dane do przelewu: W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem NA CELE STATUTOWE .
Fundacja Łydynia
ul.Osiedle Ułanów 2/14 06-Ciechanów
Nr konta Santander Bank S.A.: 08 1090 2590 0000 0001 3746 6701
2. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane z góry, to jest przed rozpoczęciem zajęć, w
wysokości, terminach i na zasadach określonych szczegółowo w Cenniku.
3. Nieopłacone zajęcia, można opłacić jedynie kwotą za wejście jednorazowe
4. Aktualny cennik usług świadczonych przez Black Wolves znajduje się w Serwisie (Cennik).
5. Fundacja zastrzega możliwość zmiany Cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest do publicznej wiadomości w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowy Cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie.
6. Fundacja może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:
a. grup ustalanych indywidualnie,c. grup specjalnych,
b. grup zamkniętych, w tym dla grup firmowych.
7. Na wniosek Klienta zgłoszony w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła płatność, Fundacja wystawi fakturę. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy przekazać pracownikowi Fundacji mailowo.
8. Jeżeli na podstawie Regulaminu lub Umowy Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one
dokonywane przez Black Wolves w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub tą samą metodą płatności, jaką została dokonana płatność, chyba że Umowa lub Regulamin stanowi inaczej.
§ 11
ROZWIĄZANIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
1. Umowa na korzystanie z Funkcjonalności Serwisu zawarta przez Klienta z Fundacją może zostać
rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.
2. Użytkownik może rozwiązać Umowę na korzystanie z Funkcjonalności Serwisu poprzez
zaprzestanie korzystania lub poprzez usunięcie konta w Serwisie. Powyższe może się jednak
wiązać z brakiem możliwości realizacji Umowy Szkoleniowej.
3. Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli
Fundacja stwierdzi, iż:
a. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu;
b. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w
struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi
destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych
niedozwolonych działań;
c. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla
Fundacji, a w szczególności gdy:
● dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za
obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
● Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub
jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub dobrych obyczajów w ramach Serwisu lub w korespondencji
kierowanej do Fundacji;
● Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę
Fundacji lub osób trzecich;
● Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami
przyjętymi dla korzystania z sieci Internet,
● Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują
ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź
też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i
techniki powyższych niedozwolonych działań.
4. Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub
zakończona przez Fundację, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu bez
uprzedniej zgody Fundacji. Użytkownik traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.
§ 12
ROZWIĄZANIE UMOWY SZKOLENIOWEJ
1. Klient może rozwiązać Umowę Świadczenia Usług Sportowych w każdym czasie za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem Umowy Szkoleniowej obejmującej Karnet miesięczny, która jest zawierana na czas określony i obowiązuje do upływu terminu na jaki została zawarta.2. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, Fundacja może rozwiązać z Klientem Umowę Świadczenia Usług Sportowych w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy Świadczenia Usług Sportowych jest jednoznaczne ze skreśleniem Uczestnika z listy Uczestników. Za rażące
naruszenie Regulaminu uznaje się w szczególności przypadki, gdy:
a. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w Regulaminie oraz Cenniku,
b. mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
c. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,
d. Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich,
e. Uczestnik przebywa na zajęciach Black Wolves pod wpływem środków odurzających lub
rozpowszechnia ww. środki na terenie zajęć Black Wolves,
f. Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie zajęć Black Wolves,
g. poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i
prowadzenie zajęć,
h. Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego.
3. Z chwilą rozwiązania Umowy Szkoleniowej Fundacja zwróci Uczestnikowi środki za
niewykorzystane zajęcia (proporcjonalnie), z wyłączeniem Karnetu OPEN.
4. Uczestnik będący uczniem Black Wolves, który został skreślony z listy Uczestników, może wnieść reklamację w tym zakresie.
§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Użytkownik, na zasadach określonych w Prawie konsumenckim może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27
Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mail Fundacji przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy
o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych
powyżej, ww. Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uważa się za niezawartą.
2. Klient na zasadach określonych w Prawie konsumenckim może odstąpić od Umowy Świadczenia Usług Sportowych zawieranej za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mail Fundacji przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy Świadczenia Usług Sportowych przez Klienta na zasadach określonych powyżej, Umowę Świadczenia Usług Sportowych uważa się za
niezawartą. Fundacja z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy Świadczenia Usług Sportowych zablokuje możliwość korzystania przez Uczestnika z zajęć.
3. Jeśli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usług na podstawie Umowy Świadczenia Usług Sportowych się rozpocząć przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia, Klient w razie skutecznego odstąpienia od Umowy Świadczenia Usług Sportowych zostanie obciążony opłatą za korzystanie z usług na podstawie Umowy Świadczenia Usług Sportowych w okresie poprzedzającym odstąpienie, w wysokości proporcjonalnej do zakresu spełnionego świadczenia. Opłata ta zostanie potrącona przez Fundację
z kwoty podlegającej zwrotowi, która zostanie zwrócona zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8 Regulaminu.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
§ 14
REKLAMACJE1. Wszelkie reklamacje, w szczególności dotyczące Umów, nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować w formie poczty
elektronicznej, na adres e-mail: fundacjalydynia@gmail.com..
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane tożsamości reklamującego,
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
3. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
4. Fundacja może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie, tożsame
zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
b. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub
pełnomocnictwa.
5. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Fundacja wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
6. W przypadku zaistnienia sporu co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji,
Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest
platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
§ 15
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Uczestnik, lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie
wizerunku Uczestnika zajęć w Black Wolves, podczas uczestnictwa w imprezach
okolicznościowych organizowanych przez Fundację i jego sponsorów/partnerów.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient
nieodpłatnie zezwala bezterminowo na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i
reklamy Black Wolves.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nienoszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Black Wolves, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
a. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;
b. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za
pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą
wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik
cyfrowych;c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których
mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych,
wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach
wewnętrznych typu Intranet;
d. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
4. Black Wolves zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
5. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku będzie odbywać się w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, ale odmowa jego udostępnienia wiąże się z brakiem możliwości korzystania z zajęć. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu, w którym nie będą one już istotne dla promocji i reklamy Black Wolves . Uczestnik lub Klient ma prawo do dostępu do tych danych osobowych (wizerunku), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
§ 16
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, oraz efektów dźwiękowych przysługują wyłącznie Fundacji lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały Fundadcji do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez Fundację i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika lub/i działającego w jego imieniu Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody Fundacji wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 1.
3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Fundacja zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Fundacji.
4. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.
5. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Fundacja zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, a także zablokowania dostępu do konta w Serwisie lub dostępu do Serwisu.
6. W przypadku uzyskania przez Fundację informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Fundacja wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Fundacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Fundacja może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
7. Fundacja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 17
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informujemy, że w związku z prowadzoną działalnością Fundacja przetwarza dane osobowe
Uczestników. Pełne informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz przysługujących praw
znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www.blackwolves.pl .
§ 18
ZMIANY REGULAMINU
1. Fundacja zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu
dokonywane będą przez Fundację poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
2. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez Black Wolves promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu lub w odrębnych regulaminach.
§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez przedstawicieli ustawowych, w szczególności przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć Black Wolves są dostępne w Serwisie. Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami przed rozpoczęciem korzystania z zajęć.
3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Fundacja Łydynia
ul. Osiedle Ułanów 2/14
06-400 Ciechanów
NIP: 5662021156
fundacjalydynia@gmail.com
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Ja, niżej podpisana/y _____________________________________

[imię i nazwisko konsumenta],
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług:
_________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje:
− data zawarcia umowy __________ _______________________________
− adres konsumenta ________________________________________________
− nr konta bankowego _____________________________________________